लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि.नं. १५७०२/०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको बैकल्पक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन