आयोगको विज्ञापन नम्बर ११७९।०६४-६५ (महिला, आ.ज. , मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.) र ११८१।०६४-६५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन