लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०३/२०७६।७७ (खुला), इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समुह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन