लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०८/०७८-७९ (खुला) र १७२०९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन