लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13569-13572/074-75(खुला तथा समावेशी), विविध, रा.प.अनं.द्वितीय, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन