लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५८/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरू सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन