लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सुचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन