लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन