लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०४७/०७८-७९ (खुला), नेपाल संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), भिडियोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन