मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11302-11304/73-74 (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन