मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11304/73-74 (आ.ज.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन