काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११३०२/०७४-७५ (खुला) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्बा वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिसको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन