लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१५/२०७६-०७७ (खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन