लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन