लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (महिला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३३०/०७८-७९ (मधेशी), १७३३१/०७८-७९ (दलित) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन