लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८२/०७४-७५ (खुला), १७२८३/०७४-७५ (महिला), १७२८४/०७४-७५ (आ.ज.), १७२८५/०७४-७५ (मधेशी) र १७२८६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन