लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३८४/०७८-७९ (खुला), १७३८५/०७८-७९ (महिला), १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३८७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन