लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६१/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन