लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०७/०७९-८०(मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन