केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला), १७०९०/०७४-७५ (महिला) र १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन