लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५४/०७५-७६ (खुला) र १६६५४/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन