लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२९३-९७/०७४-७५ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन