लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17169/076-77 (आ.प्र.) र 17170/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन