लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17287-92/074-75 (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन