लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन