सुर्खेतको वि.नं. १४३२९-१४३३१/०७३-७४(खुला/समावेशी), आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुपरिवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको सिफारिश - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन