केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन