लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन