लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७४-७५ (खुला) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन