लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६०२-१०६०६/०७९-८० (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह तथा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन