मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11483-11484/73-74 (खुला र महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इले.एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, संचार सहायक पदको एकमु्ष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन