लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), १६६८५/०७८-७९ (मधेशी) र १६६८६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन