लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५५/०७७-७८ (खुला) र १७२५६/०७७-७८ (अपांग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन