लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६१।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन