लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०३६।०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन