लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), निरीक्षक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन