आयोगको विज्ञापन नम्बर १०२४।०६६-६७ (महिला), १०२४।०६६-६७ (आ.ज.), १०२४।०६६-६७ (मधेशी), १०२४।०६६-६७ (दलित), १०२४।०६६-६७ (पि.क्षे.) र १०२५।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६७।०४।१३ र १७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन