लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङ्गको वि.नं. १०९५६/०७२–७३ (खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी¸ सह-लेखापाल पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन