लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१६७/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन