केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), १७२३५/०७३-७४ (महिला), १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), १७२३७/०७३-७४ (मधेशी) र १७२३८/०७३-७४ (दलित) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन