लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन