लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन