केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला) र १७२४४/०७३-७४ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन