लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. ११४०२/२०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन