लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७४-७५ (खुला), १७३५२/०७४-७५ (महिला), १७३५३/०७४-७५ (आ.ज.), १७३५४/०७४-७५ (मधेशी), १७३५५/०७४-७५ (दलित) र १७३५६/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन