केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७३-७४ (खुला), १७१५७/०७३-७४ (महिला), १७१५८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१५९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६०/०७३-७४ (अपाङ्ग) नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन