लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन