लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन