केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) र बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन