लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६३/०७५-७६ (खुला) र १६६६४/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको माग पदमा मिति २०७६।०१।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन